Skip to main content

Нашите услуги

Обезбедуваме бесплатни правни совети,
застапување и информирање.

Нашата правна служба дава правни совети на постари луѓе во Нов Јужен Велс, вклучително за човечките права, за живеењето во пензионерски населби и за имотни (strata) прашања. Службата за права на постари лица (Seniors Rights Service) е целосно акредитиран правен центар во заедницата.

На луѓето кои користат или сакаат да користат услуги за домашна нега или нега во дом за стари лица им нудиме застапување во врска со негата на стари лица.

Даваме информации за зголемување на свеста за правата на постарите луѓе.

Нашите услуги се бесплатни, независни и доверливи

Служба за за преведување и усно толкување (TIS) 13 14 50

Национална релејна служба 13 36 77 (потоа побарајте да ве поврзат со 02 9281 3600)

Keep in touch on our socials

Skip to content