Skip to main content

Các dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi tư vấn pháp lý, bênh vực và cung cấp thông tin miễn phí.

Dịch vụ pháp lý của chúng tôi tư vấn pháp lý cho người cao niên ở NSW bao gồm nhân quyền, đời sống ở làng hưu trí và các vấn đề liên quan đến hình thức đa chủ sở hữu (strata). Dịch vụ Những Quyền Người Cao niên (Seniors Rights Service) là Trung tâm Pháp lý Cộng đồng được chính thức công nhận.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bênh vực về việc chăm sóc người cao niên cho người đang sử dụng hoặc đang tìm cách sử dụng các dịch vụ chăm sóc người cao niên tại nhà và tại cư xá cao niên.

Chúng tôi cung cấp thông tin để nâng cao nhận thức về những quyền người cao niên.

Dịch vụ của chúng tôi miễn phí, độc lập và bảo mật.

Dịch vụ Thông phiên dịch (TIS) 13 14 50

Dịch vụ Tiếp âm Toàn quốc 13 36 77 (sau đó xin số 02 9281 3600)

Keep in touch on our socials

Skip to content